BULDING CODE MANAGER PAGE C# MVC ASP.NET

BULDING CODE MANAGER PAGE C# MVC ASP.NET

BULDING CODE MANAGER PAGE C# MVC ASP.NET

Code edit update page

using megastore.Areas.admin.Models;
using megastore.Models;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;

namespace megastore.Areas.admin.Controllers
{
  public class PagesController : Controller
  {

    megastoreEntities db = new megastoreEntities();
    public ActionResult Index()
    {
      var data = db.Pages.OrderByDescending(x => x.id).ToList();
      return View(data);
    }
    [HttpPost]
    [HttpGet]
    public ActionResult Delete(Int32 id)
    {
      
      var data = db.Pages.FirstOrDefault(x => x.id.Equals(id));
      if (data != null)
      {
        var listdata = db.Pages.Where(x => x.id.Equals(data.id));
        foreach (var item in listdata)
        {
          db.Pages.Remove(item);
        }
        db.Pages.Remove(data);
        db.SaveChanges();
      }
      
        return RedirectToAction("Index", "Pages", new { id = data.id });
      
    }
    public ActionResult Edit(Int32 id)
    {
      
      var _Pages = db.Pages.FirstOrDefault(x => x.id.Equals(id));
      PagesEdit model = new PagesEdit();
      
      if (_Pages != null)
      {

          
				 model.id= _Pages.id;
				 model.NAME= _Pages.NAME;
				 model.NOIDUNG= _Pages.NOIDUNG;
				 model.TEMPLATE= _Pages.TEMPLATE;
				 model.META_TAG= _Pages.META_TAG;
				 model.META_DES= _Pages.META_DES;
				 model.META_TITLE= _Pages.META_TITLE;
				 model.DATE_POST= _Pages.DATE_POST;
				 model.DATE_VIEW= _Pages.DATE_VIEW;
				 model.USER_POST= _Pages.USER_POST;
				 model.STATUS= _Pages.STATUS;
				 model.LANG= _Pages.LANG;
				 model.ALIAS= _Pages.ALIAS;
				 model.KEYID= _Pages.KEYID;

        
      }
      return View(model);
    }
    [HttpPost]
    public ActionResult Edit(PagesEdit model)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        var _Pages = db.Pages.FirstOrDefault(x => x.id.Equals(model.id));
        if ( _Pages != null)
        {
          
					_Pages.id = model.id;
					_Pages.NAME = model.NAME;
					_Pages.NOIDUNG = model.NOIDUNG;
					_Pages.TEMPLATE = model.TEMPLATE;
					_Pages.META_TAG = model.META_TAG;
					_Pages.META_DES = model.META_DES;
					_Pages.META_TITLE = model.META_TITLE;
					_Pages.DATE_POST = model.DATE_POST;
					_Pages.DATE_VIEW = model.DATE_VIEW;
					_Pages.USER_POST = model.USER_POST;
					_Pages.STATUS = model.STATUS;
					_Pages.LANG = model.LANG;
					_Pages.ALIAS = model.ALIAS;
					_Pages.KEYID = model.KEYID;

          db.SaveChanges();
          ModelState.AddModelError("", "Đã Sửa Thành Công!");
        }
      }
      return View(model);
    }
    public ActionResult Add()
    {
        PagesAdd model = new PagesAdd();
        return View(model);
    }

    [HttpPost]
    public ActionResult Add(PagesAdd model)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {

        Pages _Pages = new Pages();
        
   
        var data = db.Pages.FirstOrDefault(x => x.id.Equals(model.id));
        if (data == null)
        {
          
					_Pages.id = model.id;
					_Pages.NAME = model.NAME;
					_Pages.NOIDUNG = model.NOIDUNG;
					_Pages.TEMPLATE = model.TEMPLATE;
					_Pages.META_TAG = model.META_TAG;
					_Pages.META_DES = model.META_DES;
					_Pages.META_TITLE = model.META_TITLE;
					_Pages.DATE_POST = model.DATE_POST;
					_Pages.DATE_VIEW = model.DATE_VIEW;
					_Pages.USER_POST = model.USER_POST;
					_Pages.STATUS = model.STATUS;
					_Pages.LANG = model.LANG;
					_Pages.ALIAS = model.ALIAS;
					_Pages.KEYID = model.KEYID;

          db.Pages.Add(_Pages);
          db.SaveChanges();
          ModelState.AddModelError("", "Add new a item sucsecs full");
        }
        else
        {
          ModelState.AddModelError("", "tên này đã tồn tại. Hãy chọn tên khác");
        }
      }
      return View(model);
    }

   }

}

Inex.cshtml

<!-- Content Header (Page header) -->
<section class="content-header">
   <h1>
    Pages Index
    
   </h1>
   <ol class="breadcrumb">
    <li><a href="#"><i class="fa fa-dashboard"></i> Home</a></li>
    <li><a href="/admin/Pages">Pages</a></li>
    <li class="active"> Pages Index</li>
   </ol>
  </section>

 <!-- Main content -->
 <section class="content">

  <div class="row">
   <section class="content">
      <div class="box box-success">
        <div class="box-body">
          <div class="table-responsive">
            <div class="box-body">
              <form  action="/admin/Pages/delete" method="post" enctype="multipart/form-data" id="form-Pages">
                <a href="javascript:history.back()">
                  <button type="button" class="btn btn-flat btn-warning"><i class="fa fa-mail-reply-all"></i>&nbsp;Trở về</button>
                </a>
                <button type="button" class="btn btn-flat btn-danger" onclick="confirm('Xóa/Gỡ bỏ sẽ không phục hồi lại được! Bạn có chắc chắn muốn thực hiện việc này?') ? $('#form-Pages').submit() : false;" name="delete"><i class="fa fa-times"></i>&nbsp;Xóa chọn</button>
                <button onclick="location.href='/admin/Pages/add'" type="button" class="btn btn-flat btn-success"><i class="fa fa-plus"></i>&nbsp;Thêm mới</button>
                <hr>
								
   
      <script type="text/javascript">
       function Delete(x) {

           if (confirm("Đối tượng sẽ bị xóa.Bạn có muốn không ?")) {
           $.ajax({
            type: "POST",
            url: '@Url.Action("Delete", "Pages")',
             data: { id: x }
            });
        
            }
           }

          $('#maintable').DataTable();
       </script>
      
    
     <div class="box-body">
      <div >
       @Html.ActionLink("Add new", "Add")
      </div >
      <table class=" table table-striped table-bordered table-hover " id="maintable" >
      <thead>
      <tr>
       <th><input id="cbselectall" type="checkbox" onclick="$('input[name*=\'selected\']').prop('checked', this.checked);" /> </th> 	
       <th>id</th>
       <th>NOIDUNG</th>
       <th>TEMPLATE</th>
       <th>DATE_POST</th>
       <th>DATE_VIEW</th>
       <th>USER_POST</th>
       <th>STATUS</th>
       <th>LANG</th>
       <th>KEYID</th>
       <th>Chức năng</th>
      </tr>
       
      </thead>
      <tbody>
      @foreach (var item in Model)
      { 
       <tr >
        <td><input name="selected[]" value="@item.id" type="checkbox" /></td>
        <td>@item.id</td>
        <td>@item.NOIDUNG</td>
        <td>@item.TEMPLATE</td>
        <td>@item.DATE_POST</td>
        <td>@item.DATE_VIEW</td>
        <td>@item.USER_POST</td>
        <td>@item.STATUS</td>
        <td>@item.LANG</td>
        <td>@item.KEYID</td>
       <td class="center">
         <a class="btn btn-warning " href="/admin/Pages/Edit/@item.id" style="padding-bottom:1px;padding-top:1px; padding-left:5px;"><i class="fa fa-paste"></i> Edit </a>
         <a class="btn btn-danger" onclick="Delete('@item.id')" data-id="@item.id" style="padding-bottom:1px;padding-top:1px; padding-left:5px;"><i class="fa fa-trash-o"></i>Delete</a></td>
         
       </tr>
      }
       </tbody>
      <tfoot>
      <tr>
       <th></th>
       <th>id</th>
       <th>NOIDUNG</th>
       <th>TEMPLATE</th>
       <th>DATE_POST</th>
       <th>DATE_VIEW</th>
       <th>USER_POST</th>
       <th>STATUS</th>
       <th>LANG</th>
       <th>KEYID</th>
       <th>Chức năng</th>
      </tr>
      </tfoot>
      </table> 
   </div>
   
	            </form>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>

  </div>

 <!-- /.row -->
  
 </section>
 <!-- /.content -->

Add.cshtml

@model Pages.PagesAdd
 
 <!-- Content Header -->
<section class="content-header">
   <h1>
    <a href="/admin/Pages/index">
     <button type="button" class="btn btn-flat btn-success"><i class="fa fa-mail-reply-all"></i>&nbsp;Trở về</button>
    </a>
 Pages Add
    
   </h1>
   <ol class="breadcrumb">
    <li><a href="#"><i class="fa fa-dashboard"></i> Home</a></li>
    <li><a href="#">Pages</a></li>
    <li class="active"> Pages Add</li>
   </ol>
</section>
 <!-- Main content -->
 <section class="content">
  
 <div class="row">
 @if(ViewBag.alert!=null) {
  <div class="alert [email protected] alert-dismissible">
<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-hidden="true">×</button>
<h4><i class="icon fa [email protected]"></i> Thông báo!</h4>
 @ViewBag.alert
</div>
}
  <!-- column -->
   <div class="box">
    <div class="box-body">
      <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading">
         <h3 class="panel-title"><i class="fa fa-plus"></i> Pages Add</h3>
        </div>
       <div class="box-body">
@using (Html.BeginForm("Add", "Pages", FormMethod.Post,new { @class = "form-horizontal", @id = "form-Pages" }))
  {
   @Html.ValidationSummary(true)
   {
     <div class="form-group">
     <label class="col-sm-2 control-label">id</label> 
     <div class="col-sm-10"> 
      @Html.TextBoxFor(x => x.id, new { placeholder="id", @class="form-control "})<br/>
      @Html.ValidationMessageFor(model => model.id)</div> 
      </div>
     <div class="form-group">
     <label class="col-sm-2 control-label">NAME</label> 
     <div class="col-sm-10"> 
      @Html.TextBoxFor(x => x.NAME, new { placeholder="NAME", @class="form-control "})<br/>
      @Html.ValidationMessageFor(model => model.NAME)</div> 
      </div>
     <div class="form-group">
     <label class="col-sm-2 control-label">NOIDUNG</label> 
     <div class="col-sm-10"> 
      @Html.TextAreaFor(x => x.NOIDUNG, new { placeholder="NOIDUNG", @class="form-control "})<br/>
      @Html.ValidationMessageFor(model => model.NOIDUNG)</div> 
      </div>
     <div class="form-group">
     <label class="col-sm-2 control-label">TEMPLATE</label> 
     <div class="col-sm-10"> 
      @Html.TextBoxFor(x => x.TEMPLATE, new { placeholder="TEMPLATE", @class="form-control "})<br/>
      @Html.ValidationMessageFor(model => model.TEMPLATE)</div> 
      </div>
     <div class="form-group">
     <label class="col-sm-2 control-label">META_TAG</label> 
     <div class="col-sm-10"> 
      @Html.TextBoxFor(x => x.META_TAG, new { placeholder="META_TAG", @class="form-control "})<br/>
      @Html.ValidationMessageFor(model => model.META_TAG)</div> 
      </div>
     <div class="form-group">
     <label class="col-sm-2 control-label">META_DES</label> 
     <div class="col-sm-10"> 
      @Html.TextBoxFor(x => x.META_DES, new { placeholder="META_DES", @class="form-control "})<br/>
      @Html.ValidationMessageFor(model => model.META_DES)</div> 
      </div>
     <div class="form-group">
     <label class="col-sm-2 control-label">META_TITLE</label> 
     <div class="col-sm-10"> 
      @Html.TextBoxFor(x => x.META_TITLE, new { placeholder="META_TITLE", @class="form-control "})<br/>
      @Html.ValidationMessageFor(model => model.META_TITLE)</div> 
      </div>
      <div class="form-group" > 
     <label class="col-sm-2 control-label">DATE_POST</label>
     <div class="col-sm-10">
      @Html.TextBoxFor(x => x.DATE_POST, new { @placeholder="DATE_POST", @class="form-control" ,@type="date" }) 
     
      @Html.ValidationMessageFor(model => model.DATE_POST)
     </div> 
     </div>
      <div class="form-group" > 
     <label class="col-sm-2 control-label">DATE_VIEW</label>
     <div class="col-sm-10">
      @Html.TextBoxFor(x => x.DATE_VIEW, new { @placeholder="DATE_VIEW", @class="form-control" ,@type="date" }) 
     
      @Html.ValidationMessageFor(model => model.DATE_VIEW)
     </div> 
     </div>
     <div class="form-group">
     <label class="col-sm-2 control-label">USER_POST</label> 
     <div class="col-sm-10"> 
      @Html.TextBoxFor(x => x.USER_POST, new { placeholder="USER_POST", @class="form-control "})<br/>
      @Html.ValidationMessageFor(model => model.USER_POST)</div> 
      </div>
      <div class="form-group">
     <label class="col-sm-2 control-label">STATUS</label> 
     <div class="col-sm-10">
     
     @Html.CheckBoxFor(x => x.STATUS, new { @style="position: absolute; opacity: 1;"}) <br/>
     @Html.ValidationMessageFor(model => model.STATUS)</div>
     
    </div>
     <div class="form-group">
     <label class="col-sm-2 control-label">LANG</label> 
     <div class="col-sm-10"> 
      @Html.TextBoxFor(x => x.LANG, new { placeholder="LANG", @class="form-control "})<br/>
      @Html.ValidationMessageFor(model => model.LANG)</div> 
      </div>
     <div class="form-group">
     <label class="col-sm-2 control-label">ALIAS</label> 
     <div class="col-sm-10"> 
      @Html.TextBoxFor(x => x.ALIAS, new { placeholder="ALIAS", @class="form-control "})<br/>
      @Html.ValidationMessageFor(model => model.ALIAS)</div> 
      </div>
     <div class="form-group">
     <label class="col-sm-2 control-label">KEYID</label> 
     <div class="col-sm-10"> 
      @Html.TextBoxFor(x => x.KEYID, new { placeholder="KEYID", @class="form-control "})<br/>
      @Html.ValidationMessageFor(model => model.KEYID)</div> 
      </div>
     <div align='right'>
              <div class='box-footer'>
                <button type='reset' class='btn btn-primary btn-flat'><i class='fa fa-times'>&nbsp;</i>Reset</button>
                <button name='emp' type='submit' class='btn btn-success btn-flat'><i class='fa fa-save'>&nbsp;</i> Save changes</button>
              </div>
      </div>        
}      
}
       </div>
      </div>
    </div>
   </div>
 </section>

 


Tags

admin

Hãy chia sẽ cảm nghĩ của bạn về bài viết trên nhé !

Code manager menu entyti framwok cshap MVC Đọc tin trước

Code manager menu entyti framwok cshap MVC

0 Nhận xét

 • Hãy trở thành người đầu tiên viết chia sẽ cảm nghĩ của mình bên dưới nhé!

Thêm Bình luận