[Window form ] Xây dựng chức năng quản lý sản phẩm bằng C# theo mô hình 3 lớp

[Window form ] Xây dựng chức năng quản lý sản phẩm bằng C# theo mô hình 3 lớp

Để xây dựng chức năng quản lý sản phẩm bán hàng trên website, có thể kết nối dữ liệu dùng chung được nhé

Mô hình 3 lớp chức năng quản lý user

1.Lớp Entities

//==============================================
// Author: ATC @ 2022
// Create date: 1/10/2022 6:06:42 PM
// Project: themebeautiful
// Description: Auto code by ATC PRO 
// Website: http://themebeautiful.com
//==============================================

using System;
using System.Text; 
 
 namespace themebeauftiful.Entities 
 {
  public class E_user
  {
	 private Int32 _id;
	 private String _username;
	 private String _pass;
	 private Boolean _status;
	 private Int32 _roile;
 

	 public Int32 id
	 {
	  get { return _id; }
	  set { _id = value; }
	 }
	 public String username
	 {
	  get { return _username; }
	  set { _username = value; }
	 }
	 public String pass
	 {
	  get { return _pass; }
	  set { _pass = value; }
	 }
	 public Boolean status
	 {
	  get { return _status; }
	  set { _status = value; }
	 }
	 public Int32 roile
	 {
	  get { return _roile; }
	  set { _roile = value; }
	 }
 

	 public E_user()
	 {
		 this._id= 0;
		 this._username= null;
		 this._pass= null;
		 this._status= false;
		 this._roile= 0;
	 }
	 public E_user( Int32 id, String username, String pass, Boolean status, Int32 roile)
	 {
	   this._id= id;
	   this._username= username;
	   this._pass= pass;
	   this._status= status;
	   this._roile= roile;
	 }
	 public E_user( E_user g)
	 {
	   this._id= g.id;
	   this._username= g.username;
	   this._pass= g.pass;
	   this._status= g.status;
	   this._roile= g.roile;
	 }
  }
 }

2.Lớp DataAccess

//==============================================
// Author: ATC @ 2022
// Create date: 1/10/2022 6:06:42 PM
// Project: themebeautiful
// Description: Auto code by ATC PRO 
// Website: https://themebeautiful.com
//==============================================

using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Collections.Generic;
using themebeauftiful.Entities;
 
namespace themebeauftiful.DataAccess
	
{
   public class D_user
   {
    Connection x;
    public D_user()
    {
        x = new Connection();
    }
    public D_user(string s)
    {
        x = new Connection(s);
    }
//------------------------------- Select-------------------------------------------
    public DataTable SelectAll()
    {
        string pro= "user_SelectAll";
        return x.ExecuteData(pro);
    }
//--------------------- Hàm chèn dữ liệu--------------------------------------------
    public void Insert( E_user tuser)
    { 
        this.x.KetNoi();
        SqlCommand cm = new SqlCommand("user_Insert", x.cn);
        cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
        cm.Parameters.AddWithValue(@"id", tuser.id);
        cm.Parameters.AddWithValue(@"username", tuser.username);
        cm.Parameters.AddWithValue(@"pass", tuser.pass);
        cm.Parameters.AddWithValue(@"status", tuser.status);
        cm.Parameters.AddWithValue(@"roile", tuser.roile);
        cm.ExecuteNonQuery();
        x.cn.Close();
    }
//---------------------------------------Hàm cập nhật-------------------------------
    public void Update( E_user tuser)
    { 
        this.x.KetNoi();
        SqlCommand cm = new SqlCommand("user_Update", x.cn);
        cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        cm.Parameters.AddWithValue(@"id", tuser.id);
        cm.Parameters.AddWithValue(@"username", tuser.username);
        cm.Parameters.AddWithValue(@"pass", tuser.pass);
        cm.Parameters.AddWithValue(@"status", tuser.status);
        cm.Parameters.AddWithValue(@"roile", tuser.roile);
        cm.ExecuteNonQuery();
        x.cn.Close();
    }
//----------------------------------Hàm select id-------------------------------
    public DataTable SelectByID( E_user Xuser)
    { 
        this.x.KetNoi();
        SqlCommand cm = new SqlCommand("user_SelectByID", x.cn);
        cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        cm.Parameters.AddWithValue(@"id", Xuser.id);
        DataTable dt = new DataTable();
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cm);
        da.Fill(dt);
        x.cn.Close();
        return dt;
    }
//---------------------------- SelectTop -------------------------------
    public DataTable SelectTop(string Top ,string Where,string Order)
    {
       this.x.KetNoi();
       SqlCommand d = new SqlCommand();
       d.CommandText = "user_SelectTop";
       d.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
       d.Connection = x.cn;
       d.Parameters.AddWithValue("@Top", Top);
       d.Parameters.AddWithValue("@Where", Where);
       d.Parameters.AddWithValue("@Order", Order);
       DataTable dt = new DataTable();
       SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(d); 
       da.Fill(dt);
       x.cn.Close();
       return dt;
     }
//----------------------------------Hàm TestByID-------------------------------
    public bool TestByID( E_user Xuser)
    { 
        this.x.KetNoi();
        SqlCommand cm = new SqlCommand("user_TestByID", x.cn);
        cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        cm.Parameters.AddWithValue(@"id", Xuser.id);
        DataTable dt = new DataTable();
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cm);
        da.Fill(dt);
        x.cn.Close();
        if(dt.Rows.Count>0)
        return true;
        else return false;
    }
//----------------------------------Hàm xóa--------------------------------------
    public void Delete( E_user Xuser)
    { 
        this.x.KetNoi();
        SqlCommand cm = new SqlCommand("user_Delete", x.cn);
        cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        cm.Parameters.AddWithValue(@"id", Xuser.id);
        cm.ExecuteNonQuery();
        x.cn.Close();
    }
//--------------------- Cập nhật DataGridView-----------------------------
    public void Update_Table (DataTable da)
    {
       this.x.KetNoi();
       SqlCommand d = new SqlCommand();
       d.CommandText = "user_SelectAll";
       d.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
       d.Connection = x.cn;
       SqlDataAdapter s = new SqlDataAdapter(d); 
       SqlCommandBuilder b = new SqlCommandBuilder(s); 
       s.Update(da);
       x.cn.Close();
    }
//---------------------------- Tìm kiếm một cột -------------------------------
    public DataTable Search(string colum, string keyword)
    {
       this.x.KetNoi();
       SqlCommand d = new SqlCommand();
       d.CommandText = "user_Search";
       d.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
       d.Connection = x.cn;
       d.Parameters.AddWithValue("@colum", colum);
       d.Parameters.AddWithValue("@keyword", keyword);
       DataTable dt = new DataTable();
       SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(d); 
       da.Fill(dt);
       x.cn.Close();
       return dt;
     }
  }
 
}

3.Lớp DataAccess

//==============================================
// Author: ATC @ 2022
// Create date: 1/10/2022 6:06:42 PM
// Project: themebeautiful
// Description: Auto code by ATC PRO 
// Website: http://themebeautiful.com
//==============================================

using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Collections.Generic;
using themebeauftiful.Entities;
using themebeauftiful.DataAccess;
 
namespace themebeauftiful.Business
{
  public class B_user
  {
    D_user x;
    public B_user()
    {
     x = new D_user(); 
    }
    public B_user(string s)
    {
     x = new D_user(s); 
    }
// Ham lay du lieu
    public DataTable SelectAll()
    {
     return x.SelectAll();
    }
// Ham chen du lieu
    public void Insert( E_user g)
    {
     x.Insert(g);
    }
// Ham cap nhat du lieu 
    public void Update( E_user g)
    {
     x.Update(g);
    }
// Ham xoa du lieu 
    public void Delete( E_user g)
    {
     x.Delete(g);
    }
// Ham SelectTop 
    public DataTable SelectTop(string Top ,string Where,string Order)
    {
     return x.SelectTop(Top,Where,Order);
    }
// Ham Select byid 
    public DataTable SelectByID( E_user g)
    {
     return x.SelectByID(g);
    }
// Ham TestByID 
    public bool TestByID( E_user g)
    {
     return x.TestByID(g);
    }
// Ham cap nhat du lieu truc tiep tren DatagirdView 
    public void Update_Table( DataTable data)
    {
     x.Update_Table(data);
    }
// Ham tim kiem tuong doi
    public DataTable Search(string colum, string keyword)
    {
      return x.Search( colum, keyword);
    }
  }
 }

4. Procedure cần thiết

4.1 Procedure với Sql SERVER

--==============================================
-- Author: ATC @ 2022
-- Create date: 1/10/2022 6:18:02 PM
-- Project: themebeautiful
-- Description: Auto code by ATC 
-- Website: http://www.themebeautiful.com
--==============================================
USE [themebeautiful]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE PROCEDURE [dbo].[user_Insert]
@id int ,
@username varchar (50),
@pass varchar (250),
@status bit ,
@roile int 
as
 IF NOT EXISTS (SELECT * FROM [user] WHERE [id][email protected] )
 BEGIN
Insert into [user]
([id],[username],[pass],[status],[roile])
Values
(@id,@username,@pass,@status,@roile)
END
--==============================================
-- Author: ATC @ 2022
-- Create date: 1/10/2022 6:18:02 PM
-- Project: themebeautiful
-- Description: Auto code by ATC 
-- Website: http://.www.atcpro.info
--==============================================
USE [themebeautiful]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE PROCEDURE [dbo].[user_Update]
@id int ,
@username varchar (50),
@pass varchar (250),
@status bit ,
@roile int 
as
 IF EXISTS (SELECT * FROM [user] WHERE [id][email protected] )
BEGIN
Update [user] Set
 [username]= @username,[pass]= @pass,[status]= @status,[roile]= @roile
 Where ([id]= @id)
END
--==============================================
-- Author: ATC @ 2022
-- Create date: 1/10/2022 6:18:02 PM
-- Project: themebeautiful
-- Description: Auto code by ATC 
-- Website: http://.www.atcpro.info
--==============================================
USE [themebeautiful]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE PROCEDURE [dbo].[user_Delete]
@id int 
as
BEGIN
Delete [user]
 Where ([id]= @id)
END
--==============================================
-- Author: ATC @ 2022
-- Create date: 1/10/2022 6:18:02 PM
-- Project: themebeautiful
-- Description: Auto code by ATC 
-- Website: http://themebeautiful.com
--==============================================
USE [themebeautiful]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE  PROCEDURE [dbo].[user_SelectAll]
as
BEGIN
SELECT * FROM [user]
END

4.2 Procedure dùng mysql

USE `themebeautiful`;

DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS `user_Insert`$$
CREATE PROCEDURE `user_Insert` (in v_id int(20), in v_username varchar(50), in v_pass varchar(250), in v_status bit(20), in v_roile int(20))
BEGIN
	INSERT INTO `user` (`id`, `username`, `pass`, `status`, `roile`) VALUES (v_id, v_username, v_pass, v_status, v_roile);
END $$
DELIMITER ;

DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS `user_Update`$$
CREATE PROCEDURE `user_Update` (in v_id int(20), in v_username varchar(50), in v_pass varchar(250), in v_status bit(20), in v_roile int(20))
BEGIN
	UPDATE `user` SET `username` = v_username, `pass` = v_pass, `status` = v_status, `roile` = v_roile WHERE `id` = v_id;
END $$
DELIMITER ;

DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS `user_InsertOrUpdate`$$
CREATE PROCEDURE `user_InsertOrUpdate` (in v_id int(20), in v_username varchar(50), in v_pass varchar(250), in v_status bit(20), in v_roile int(20))
BEGIN
  IF EXISTS(SELECT 1 FROM `user` WHERE `id` = v_id)
  THEN
	  CALL `user_Update` (v_id,
 v_username,
 v_pass,
 v_status,
 v_roile,);
  ELSE
	  CALL `user_Insert` (v_id, v_username, v_pass, v_status, v_roile);
  END IF;
END $$
DELIMITER ;

DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS `user_DeleteByid`$$
CREATE PROCEDURE `user_DeleteByid` (in v_id int20)
BEGIN
	DELETE FROM `user` WHERE `id` = v_id;
END $$
DELIMITER ;

DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS `user_SelectAll`$$
CREATE PROCEDURE `user_SelectAll` ()
BEGIN
	SELECT `id`, `username`, `pass`, `status`, `roile` FROM `user`;
END $$
DELIMITER ;

DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS `user_SelectByid`$$
CREATE PROCEDURE `user_SelectByid` (in v_id int20)
BEGIN
	SELECT `id`, `username`, `pass`, `status`, `roile` FROM `user` WHERE `id` = v_id;
END $$
DELIMITER ;

DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS `user_SelectByDynamic`$$
CREATE PROCEDURE `user_SelectByDynamic` (in wherevalue text, in orderby text)
BEGIN
	SET @SQLVALUE = 'SELECT `id`, `username`, `pass`, `status`, `roile` FROM `user`';
  IF wherevalue != '' THEN SET @SQLVALUE := CONCAT(@SQLVALUE, ' WHERE ', wherevalue); END IF;
  IF orderby != '' THEN SET @SQLVALUE := CONCAT(@SQLVALUE, ' ORDER BY ', orderby); END IF;
	PREPARE query FROM @SQLVALUE;
	EXECUTE query;
  DEALLOCATE PREPARE query;
END $$
DELIMITER ;

DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS `user_Search`$$
CREATE PROCEDURE `user_Search` (in keyword text)
BEGIN
  SET keyword = CONCAT('%', keyword, '%');
  SELECT `id`, `username`, `pass`, `status`, `roile` FROM `user` WHERE CONVERT(`id` USING utf8) LIKE keyword OR CONVERT(`username` USING utf8) LIKE keyword OR CONVERT(`pass` USING utf8) LIKE keyword OR CONVERT(`status` USING utf8) LIKE keyword OR CONVERT(`roile` USING utf8) LIKE keyword;
END $$
DELIMITER ;

DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS `user_SelectTop`$$
CREATE PROCEDURE `user_SelectTop` (in top int, in wherevalue text, in orderby text)
BEGIN
	SET @SQLVALUE = CONCAT('SELECT `id`, `username`, `pass`, `status`, `roile` FROM `user`');
  IF wherevalue != '' THEN SET @SQLVALUE := CONCAT(@SQLVALUE, ' WHERE ', wherevalue); END IF;
  IF orderby != '' THEN SET @SQLVALUE := CONCAT(@SQLVALUE, ' ORDER BY ', orderby); END IF;
  SET @SQLVALUE = CONCAT(@SQLVALUE, ' LIMIT 0, ', top);
	PREPARE query FROM @SQLVALUE;
	EXECUTE query;
  DEALLOCATE PREPARE query;
END $$
DELIMITER ;

DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS `user_Paging`$$
CREATE PROCEDURE `user_Paging` (in page int, in size int, in wherevalue text, in orderby text)
BEGIN
	SET @SQLVALUE = CONCAT('SELECT `id`, `username`, `pass`, `status`, `roile` FROM `user`');
  IF wherevalue != '' THEN SET @SQLVALUE := CONCAT(@SQLVALUE, ' WHERE ', wherevalue); END IF;
  IF orderby != '' THEN SET @SQLVALUE := CONCAT(@SQLVALUE, ' ORDER BY ', orderby); END IF;
  SET @SQLVALUE = CONCAT(@SQLVALUE, ' LIMIT ', (page - 1) * size, ', ', size);
	PREPARE query FROM @SQLVALUE;
	EXECUTE query;
  DEALLOCATE PREPARE query;
END $$
DELIMITER ;

Form main Viêt như sau

Viêt code mở tab theo chức năng

  public void Newtab(string name, string title, Control ctl)
    {
      TabMain.TabPages.Clear();
      //for (int i = 0; i < TabMain.TabPages.Count; i++)
      //{
      //  if (TabMain.TabPages[i].Name.Equals(name, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
      //  {
         
      //    break;
      //  }

      //}

      TabPage ntab = new TabPage();
      ntab.Name = name;
      ntab.Text = title;
      ntab.TabIndex = 1;
      ctl.Dock = DockStyle.Fill;
      ntab.Controls.Add(ctl);

      TabMain.TabPages.Add(ntab);    }
    

Full code Main.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace themebeauftiful
{
  public partial class frmMain : Form
  {
    public frmMain()
    {
      InitializeComponent();
      this.WindowState = FormWindowState.Maximized;
    }
    public void Newtab(string name, string title, Control ctl)
    {
      TabMain.TabPages.Clear();
      //for (int i = 0; i < TabMain.TabPages.Count; i++)
      //{
      //  if (TabMain.TabPages[i].Name.Equals(name, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
      //  {
         
      //    break;
      //  }

      //}

      TabPage ntab = new TabPage();
      ntab.Name = name;
      ntab.Text = title;
      ntab.TabIndex = 1;
      ctl.Dock = DockStyle.Fill;
      ntab.Controls.Add(ctl);

      TabMain.TabPages.Add(ntab);    }
    
    private void FrmMain_Load(object sender, EventArgs e)
    {
     // code load cho form khởi động đầu tiên
    }

    private void GioiThiệuToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void HướngDẫnToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

     			private void menuToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_menu _frmmenu = new frm_menu();
        _frmmenu.TopLevel = false;
        _frmmenu.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmmenu.Show();
        Newtab("menu", " Quản lý Menu", _frmmenu); 
			}

			private void menuToolStripMenuItemReport_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_menu _frmmenu = new frm_menu();
        _frmmenu.TopLevel = false;
        _frmmenu.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmmenu.Show();
        Newtab("menu", "Báo cáo Menu", _frmmenu); 
			}

			private void menuToolStripMenuItemSearch_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_menu _frmmenu = new frm_menu();
        _frmmenu.TopLevel = false;
        _frmmenu.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmmenu.Show();
        Newtab("menu", "Tìm kiếm Menu", _frmmenu); 
			}

			private void userToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_user _frmuser = new frm_user();
        _frmuser.TopLevel = false;
        _frmuser.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmuser.Show();
        Newtab("user", " Quản lý user", _frmuser); 
			}

			private void userToolStripMenuItemReport_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_user _frmuser = new frm_user();
        _frmuser.TopLevel = false;
        _frmuser.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmuser.Show();
        Newtab("user", "Báo cáo user", _frmuser); 
			}

			private void userToolStripMenuItemSearch_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_user _frmuser = new frm_user();
        _frmuser.TopLevel = false;
        _frmuser.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmuser.Show();
        Newtab("user", "Tìm kiếm user", _frmuser); 
			}

			private void categoryToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_category _frmcategory = new frm_category();
        _frmcategory.TopLevel = false;
        _frmcategory.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmcategory.Show();
        Newtab("category", " Quản lý Chuyên mục", _frmcategory); 
			}

			private void categoryToolStripMenuItemReport_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_category _frmcategory = new frm_category();
        _frmcategory.TopLevel = false;
        _frmcategory.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmcategory.Show();
        Newtab("category", "Báo cáo Chuyên mục", _frmcategory); 
			}

			private void categoryToolStripMenuItemSearch_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_category _frmcategory = new frm_category();
        _frmcategory.TopLevel = false;
        _frmcategory.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmcategory.Show();
        Newtab("category", "Tìm kiếm Chuyên mục", _frmcategory); 
			}

			private void blogToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_blog _frmblog = new frm_blog();
        _frmblog.TopLevel = false;
        _frmblog.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmblog.Show();
        Newtab("blog", " Quản lý Tin tức", _frmblog); 
			}

			private void blogToolStripMenuItemReport_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_blog _frmblog = new frm_blog();
        _frmblog.TopLevel = false;
        _frmblog.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmblog.Show();
        Newtab("blog", "Báo cáo Tin tức", _frmblog); 
			}

			private void blogToolStripMenuItemSearch_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_blog _frmblog = new frm_blog();
        _frmblog.TopLevel = false;
        _frmblog.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmblog.Show();
        Newtab("blog", "Tìm kiếm Tin tức", _frmblog); 
			}

			private void memberToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_member _frmmember = new frm_member();
        _frmmember.TopLevel = false;
        _frmmember.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmmember.Show();
        Newtab("member", " Quản lý Thành viên", _frmmember); 
			}

			private void memberToolStripMenuItemReport_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_member _frmmember = new frm_member();
        _frmmember.TopLevel = false;
        _frmmember.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmmember.Show();
        Newtab("member", "Báo cáo Thành viên", _frmmember); 
			}

			private void memberToolStripMenuItemSearch_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_member _frmmember = new frm_member();
        _frmmember.TopLevel = false;
        _frmmember.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmmember.Show();
        Newtab("member", "Tìm kiếm Thành viên", _frmmember); 
			}

			private void productToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_product _frmproduct = new frm_product();
        _frmproduct.TopLevel = false;
        _frmproduct.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmproduct.Show();
        Newtab("product", " Quản lý Sản phẩm", _frmproduct); 
			}

			private void productToolStripMenuItemReport_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_product _frmproduct = new frm_product();
        _frmproduct.TopLevel = false;
        _frmproduct.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmproduct.Show();
        Newtab("product", "Báo cáo Sản phẩm", _frmproduct); 
			}

			private void productToolStripMenuItemSearch_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_product _frmproduct = new frm_product();
        _frmproduct.TopLevel = false;
        _frmproduct.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmproduct.Show();
        Newtab("product", "Tìm kiếm Sản phẩm", _frmproduct); 
			}

			private void orderToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_order _frmorder = new frm_order();
        _frmorder.TopLevel = false;
        _frmorder.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmorder.Show();
        Newtab("order", " Quản lý order", _frmorder); 
			}

			private void orderToolStripMenuItemReport_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_order _frmorder = new frm_order();
        _frmorder.TopLevel = false;
        _frmorder.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmorder.Show();
        Newtab("order", "Báo cáo order", _frmorder); 
			}

			private void orderToolStripMenuItemSearch_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_order _frmorder = new frm_order();
        _frmorder.TopLevel = false;
        _frmorder.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmorder.Show();
        Newtab("order", "Tìm kiếm order", _frmorder); 
			}

			private void contactToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_contact _frmcontact = new frm_contact();
        _frmcontact.TopLevel = false;
        _frmcontact.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmcontact.Show();
        Newtab("contact", " Quản lý contact", _frmcontact); 
			}

			private void contactToolStripMenuItemReport_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_contact _frmcontact = new frm_contact();
        _frmcontact.TopLevel = false;
        _frmcontact.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmcontact.Show();
        Newtab("contact", "Báo cáo contact", _frmcontact); 
			}

			private void contactToolStripMenuItemSearch_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_contact _frmcontact = new frm_contact();
        _frmcontact.TopLevel = false;
        _frmcontact.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmcontact.Show();
        Newtab("contact", "Tìm kiếm contact", _frmcontact); 
			}

			private void commentToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_comment _frmcomment = new frm_comment();
        _frmcomment.TopLevel = false;
        _frmcomment.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmcomment.Show();
        Newtab("comment", " Quản lý comment", _frmcomment); 
			}

			private void commentToolStripMenuItemReport_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_comment _frmcomment = new frm_comment();
        _frmcomment.TopLevel = false;
        _frmcomment.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmcomment.Show();
        Newtab("comment", "Báo cáo comment", _frmcomment); 
			}

			private void commentToolStripMenuItemSearch_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_comment _frmcomment = new frm_comment();
        _frmcomment.TopLevel = false;
        _frmcomment.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmcomment.Show();
        Newtab("comment", "Tìm kiếm comment", _frmcomment); 
			}

			private void orderdetailToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_orderdetail _frmorderdetail = new frm_orderdetail();
        _frmorderdetail.TopLevel = false;
        _frmorderdetail.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmorderdetail.Show();
        Newtab("orderdetail", " Quản lý orderdetail", _frmorderdetail); 
			}

			private void orderdetailToolStripMenuItemReport_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_orderdetail _frmorderdetail = new frm_orderdetail();
        _frmorderdetail.TopLevel = false;
        _frmorderdetail.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmorderdetail.Show();
        Newtab("orderdetail", "Báo cáo orderdetail", _frmorderdetail); 
			}

			private void orderdetailToolStripMenuItemSearch_Click(object sender, EventArgs e)
			{
			frm_orderdetail _frmorderdetail = new frm_orderdetail();
        _frmorderdetail.TopLevel = false;
        _frmorderdetail.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        _frmorderdetail.Show();
        Newtab("orderdetail", "Tìm kiếm orderdetail", _frmorderdetail); 
			}


  }
}

Tất cả code được xuất từ sản phẩm phần mềm của mình. bạn nào quan tâm có thể liên hệ mình bên dưới .

Chúc các bạn thành công!


Tags

admin

Hãy chia sẽ cảm nghĩ của bạn về bài viết trên nhé !

 Chức năng chi tiết đơn hàng - code window form asp.net Đọc tin kế

Chức năng chi tiết đơn hàng - code window form asp.net

0 Nhận xét

 • Hãy trở thành người đầu tiên viết chia sẽ cảm nghĩ của mình bên dưới nhé!

Thêm Bình luận