Lập trình quản lý ảnh mô hình 3 lớp dùng procedure c#

Lập trình quản lý ảnh mô hình 3 lớp dùng procedure c#

Chức năng quản lý ảnh mô hình 3 lớp dùng procedure c#

File truy vấn dữ liêu PHOTO_DAL.CS

//==============================================
// Author: ATC @ 2022
// Create date: 1/6/2022 10:46:51 PM
// Project: megastore
// Description: Auto code by ATC PRO 
// Website: http://.www.atcpro.info
//==============================================
	
using System;		
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Collections.Generic;
using megastore.Entities;
 
namespace megastore.DataAccess
{
  public class D_Photos
  {
   Connection x;
   public D_Photos()
   {
       x = new Connection();
   }
   public D_Photos(string s)
   {
       x = new Connection(s);
   }

 		
   public DataTable SelectAll()		
   {				
          return x.ExecuteData("select * from Photos");		
   }

//---------------------------- SelectTop -------------------------------
    public DataTable SelectTop(string Top ,string Where,string Order)
    {
       this.x.KetNoi();
       SqlCommand d = new SqlCommand();
       d.CommandText = "Photos_SelectTop";
       d.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
       d.Connection = x.cn;
       d.Parameters.AddWithValue("@Top", Top);
       d.Parameters.AddWithValue("@Where", Where);
       d.Parameters.AddWithValue("@Order", Order);
       DataTable dt = new DataTable();
       SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(d); 
       da.Fill(dt);
       x.cn.Close();
       return dt;
     }
   public void INSERT(Int32 ID,String Title,String ImgUrl,Int32 Sort,String Parent,String Group,String Status,String Link,String Note)
   {
       string sql= "INSERT INTO Photos(ID,Title,ImgUrl,Sort,Parent,Group,Status,Link,Note) VALUES (@ID,@Title,@ImgUrl,@Sort,@Parent,@Group,@Status,@Link,@Note)";
       this.x.KetNoi();
       SqlCommand cm = new SqlCommand(sql,x.cn);
       cm.CommandType = CommandType.Text;
	     cm.Parameters.AddWithValue(@"ID",ID);
	     cm.Parameters.AddWithValue(@"Title",Title);
	     cm.Parameters.AddWithValue(@"ImgUrl",ImgUrl);
	     cm.Parameters.AddWithValue(@"Sort",Sort);
	     cm.Parameters.AddWithValue(@"Parent",Parent);
	     cm.Parameters.AddWithValue(@"Group",Group);
	     cm.Parameters.AddWithValue(@"Status",Status);
	     cm.Parameters.AddWithValue(@"Link",Link);
	     cm.Parameters.AddWithValue(@"Note",Note);
       cm.ExecuteNonQuery();
       x.cn.Close();
    }

   public void UPDATE(Int32 ID,String Title,String ImgUrl,Int32 Sort,String Parent,String Group,String Status,String Link,String Note)
   {
       string sql= "UPDATE Photos SET [ID][email protected],[Title][email protected],[ImgUrl][email protected],[Sort][email protected],[Parent][email protected],[Group][email protected],[Status][email protected],[Link][email protected],[Note][email protected] WHERE [ID][email protected]";
       this.x.KetNoi();
       SqlCommand cm = new SqlCommand(sql,x.cn);
       cm.CommandType = CommandType.Text;
	     cm.Parameters.AddWithValue(@"ID",ID);
	     cm.Parameters.AddWithValue(@"Title",Title);
	     cm.Parameters.AddWithValue(@"ImgUrl",ImgUrl);
	     cm.Parameters.AddWithValue(@"Sort",Sort);
	     cm.Parameters.AddWithValue(@"Parent",Parent);
	     cm.Parameters.AddWithValue(@"Group",Group);
	     cm.Parameters.AddWithValue(@"Status",Status);
	     cm.Parameters.AddWithValue(@"Link",Link);
	     cm.Parameters.AddWithValue(@"Note",Note);
       cm.ExecuteNonQuery();
       x.cn.Close();
    }

   public void Delete(Int32 ID)
   { 
      this.x.KetNoi();
      string sql=" DELETE FROM [Photos] WHERE [ID][email protected] ";
      SqlCommand cm = new SqlCommand(sql,x.cn);
      cm.CommandType = CommandType.Text;
	    cm.Parameters.AddWithValue(@"ID",ID);
    cm.ExecuteNonQuery();
    x.cn.Close();
   }

 }
 
}

Cách 2 dùng nối chuỗi

//==============================================
// Author: ATC @ 2022
// Create date: 1/6/2022 10:49:51 PM
// Project: megastore
// Description: Auto code by ATC PRO 
// Website: http://.www.nhatcntt.net
//==============================================
	
using System;		
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Collections.Generic;
using megastore.Entities;
 
namespace megastore.DataAccess
{
  public class D_Photos
  {
   Connection x;
   public D_Photos()
   {
       x = new Connection();
   }
   public D_Photos(string s)
   {
       x = new Connection(s);
   }

 
 public DataTable SelectAll()
 {
   return x.ExecuteData("select * from Photos");
 }
public void Insert(E_Photos iPhotos)
 {
      string sql= "INSERT INTO Photos(ID,Title,ImgUrl,Sort,Parent,Group,Status,Link,Note) VALUES ("+iPhotos.ID +",N'"+iPhotos.Title +"',N'"+iPhotos.ImgUrl +"',"+iPhotos.Sort +",N'"+iPhotos.Parent +"',N'"+iPhotos.Group +"',N'"+iPhotos.Status +"',N'"+iPhotos.Link +"',N'"+iPhotos.Note +"')";
       this.x.KetNoi();
       SqlCommand cm = new SqlCommand(sql, x.cn);
       cm.CommandType = CommandType.Text;
       cm.ExecuteNonQuery();
       x.cn.Close();
 }
public void Update(E_Photos uPhotos)
 {
       string sql= "UPDATE Photos SET [ID]=N'"+uPhotos.ID+"',[Title]="+uPhotos.Title+",[ImgUrl]="+uPhotos.ImgUrl+",[Sort]=N'"+uPhotos.Sort+"',[Parent]="+uPhotos.Parent+",[Group]="+uPhotos.Group+",[Status]="+uPhotos.Status+",[Link]="+uPhotos.Link+",[Note]="+uPhotos.Note+" WHERE [ID]="+uPhotos.ID+"";
       this.x.KetNoi();
       SqlCommand cm = new SqlCommand(sql, x.cn);
       cm.CommandType = CommandType.Text;
       cm.ExecuteNonQuery();
       x.cn.Close();
 }

	
 public void Delete(E_Photos uPhotos)
  { 
     this.x.KetNoi();
    string sql=" DELETE FROM Photos WHERE [ID]="+uPhotos.ID+" ";
    SqlCommand cm = new SqlCommand(sql, x.cn);
    cm.CommandType = CommandType.Text;
    cm.ExecuteNonQuery();
    x.cn.Close();
   }

 }
 
}

 


Tags

admin

Hãy chia sẽ cảm nghĩ của bạn về bài viết trên nhé !

Tải Autocad 2012 Full Xforce 32/64bit Free Đọc tin trước

Tải Autocad 2012 Full Xforce 32/64bit Free

0 Nhận xét

 • Hãy trở thành người đầu tiên viết chia sẽ cảm nghĩ của mình bên dưới nhé!

Thêm Bình luận